Bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen

Duurzame economie op bedrijventerrein TPN-West

Op bedrijventerrein TPN-West vervult VNO-NCW Co-creatie de rol van Procesregisseur Green Deal: het organiseren van programmaregie en regie van de deelopgaven.

Bedrijvenvereniging TPN-West heeft de ambitie om TPN-West een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken in 2030. Een terrein waarin ondernemers vorm kunnen geven aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Hiervoor ondertekenden zij in januari 2023 een Green Deal samen met haar partners (gemeente Nijmegen, gemeente Beuningen (Weurt), Provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, The Economic Board, VNO-NCW Midden en Rabobank).

Op basis van de Green Deal is het hoofddoel om in 2030 te komen tot:

  • Een energieneutraal, klimaatbestendig en groen bedrijventerrein waarvan grond- en afvalstromen gesloten zijn waarbij inzicht bestaat in rest- en energiestromen en de vraag en aanbodkant hiervan.
  • Een adequate database ter ondersteuning van alle transitieprojecten. Een duurzame coalitie van bedrijven die zich hebben aangesloten bij de Green Deal en zich sterk willen maken voor realisatie van de onderscheiden programmadoelen.

De partijen zetten in op de volgende deelopgaven:

  • klimaatadaptatie
  • circulaire economie
  • energietransitie
  • digitale ontsluiting via een database verduurzaming met data beheer

WAT GING HIERAAN VOORAF?

Ondertekening Green Deal
januari 2023

Kennismakingsgesprekken
sept 2023

Kick off met Stuurgroep
oktober 2023

WAAR STAAN WE NU?

Uitbreiden proeftuin klimaatadaptatie
oktober 2023 - 2024

Opstellen circulariteitsaanpak, incl. 2 pilotprojecten
eind 2024

Haalbaarheid smart energy hub & warmtenet
oktober 2023 - 2024

Initiatiefnemers

Scroll naar boven