Parkmanagement Nieuwe Stijl

Bedrijventerreinen hebben een grote impact op allerlei doelen, zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Toch krijgen deze gebieden vaak minder aandacht dan onze bijvoorbeeld woonwijken. Daardoor blijft de impact en bijdrage aan doelen beperkt.
VNO-NCW Co-creatie bouwt aan werkwijzen en de organisatie voor Parkmanagement Nieuwe Stijl. Het gaat om gebiedsmanagement met een brede scope. Dit gaat veel verder dan de traditionele focus op ‘schoon, heel en veilig’:

  • De oren en ogen van het gehele gebied zijn.
  • Faciliteren van netwerksamenwerking op het bedrijventerrein en met stakeholders daarbuiten.
  • Benutten van de ontwikkelingskracht van aanwezige stuwende bedrijven en de doe-kracht van midden- en kleinbedrijven.
  • Teamsamenspel organiseren met gemeentelijke, regionale en provinciale accounthouders, in ieder voor economie, energie en beheer openbare ruimte.
  • Opgaven formeren door doelen van allerlei partijen op en rond het bedrijventerrein te verbinden. Bijvoorbeeld voor duurzame economische ontwikkeling in relatie tot de energietransitie en een circulaire economie.
  • Gezamenlijk visies maken, plannen ontwikkelen én samen realiseren.
  • Organiseren van realisatiekracht door het smeden van coproductie met bedrijven en andere partijen op en rond het bedrijventerreinen.

Dit vraagt om een passende governance en duurzame financiering, bijvoorbeeld vanuit een ondernemersfonds. Het vraagt bovenal om het ontwikkelen van passende competenties en vaardigheden van parkmanagers Nieuwe Stijl.

VNO NCW Co-creatie bouwt met partners aan de benodigde kennis, opleiding, training en netwerken, om hieraan invulling te geven.

Onze overige programma’s

We realiseren concrete opgaven binnen verschillende programma’s. De programma’s zijn tevens een community van mensen en organisaties. Elk opgave is een coproductie van verschillende partijen.