Over VNO-NCW Co-creatie


 1. De grondleggers
 2. Missie
 3. Samen meer realiseren: de huidige opgaven vragen om een ‘derde weg’
 4. Actief in de pre-markt fase
 5. Organisatievorm
 6. Algemene voorwaarden

De grondleggers


VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

VNO-NCW Brabant Zeeland logo

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. Daartoe organiseert VNO NCW Brabant-Zeeland belangenbehartiging, kennisdeling en ontmoeting. Een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin staat daarbij centraal.

Partners+Pröpper logo

Partners+Pröpper is een onderzoeks-, trainings- en adviesbureau en helpt organisaties en overheden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere samenleving. Partners+Pröpper is de grondlegger van Opgaven gestuurd werken.

Missie


De missie van VNO-NCW Co-creatie luidt als volgt:

Het organiseren van baanbrekende samenwerking aan collectieve oplossingen voor de grote bedrijfsmatige en maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Deze opgaven vragen om een cruciale versnelling, zoals:

 • Energietransitie en voorkomen van/ inspelen op klimaatverandering.
 • Duurzame en circulaire economie en transitie arbeidsmarkt.

Samen meer realiseren: de huidige opgaven vragen om een ‘derde weg’


VNO-NCW Co-creatie wil de weg banen voor baanbrekende samenwerking: tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De grote opgaven waarvoor we staan, vragen om een derde weg:

Bedrijven zijn primair georiënteerd op individuele oplossingen ter versterking van concurrentiekracht. We zien dat veel bedrijven zich bewust zijn van het belang van collectieve oplossingen, maar dit voor hen geen ‘corebusiness’ is.

We constateren dat bedrijven geholpen en ontzorgd moeten worden bij de totstandkoming van de benodigde collectieve oplossingen.

Overheden richten zich op het collectieve belang, maar zijn door de hoeveelheid overheidstaken topzwaar geworden: veel beleid en regelgeving, veel specialisten en aparte organisaties. We zien ‘verkokerde’ aandacht die het collectieve belang vertroebelt. We zien te weinig wendbaarheid om tot snelle realisatie te komen.

We constateren dat overheden meer tijd nodig hebben om hun rol, organisatie en werkwijze aan te passen aan wat de grote opgaven vragen.

Deze weg start met het centraal stellen van de opgaven – die van gemeenschappelijk belang zijn van bedrijven, de overheden en de bredere samenleving. Deze weg krijgt onmiddellijk een vervolg met het zo snel mogelijk oppakken van concrete collectieve oplossingen met een zo kort mogelijke route naar realisatie. Kern van deze manier van werken is om meteen concreet te worden: rond gezamenlijke opgaven, in een concreet gebied (zoals een bedrijventerrein), met mensen van bedrijven en overheden aan de slag. Samen tot concrete oplossingen komen die in de concrete situatie passen. De oplossingen zijn zo gekozen dat deze bijdragen aan de doelen van de deelnemende bedrijven en van de betrokken overheden.

Actief in de pre-markt fase


VNO-NCW Co-creatie werkt in een pre-marktfase aan baanbrekende samenwerking en collectieve oplossingen.

Neutrale intermediair in de pre-marktfase
De kracht en missie van VNO-NCW Co-creatie is bijdragen aan baanbrekende samenwerking en collectieve oplossingen vanuit een rol als neutrale intermediair voor bedrijven (en overheden). In de pre-markt fase (dus de fase voorafgaand aan de (aanbesteding voor) realisatie) bouwt VNO-NCW Co-creatie aan consortia met allerlei partijen (inclusief leveranciers) voor het realiseren van deze collectieve oplossingen. VNO-NCW Co-creatie creëert daarmee kansen voor bedrijven en overheden die actief worden bij het bieden van concrete oplossingen, bijvoorbeeld voor een duurzame economie. Het gaat dan om collectieve oplossingen waarvoor nog geen of een onvolkomen markt bestaat.

 • VNO-NCW Co-creatie brengt marktpartijen met elkaar en met overheden in contact voor het realiseren van collectieve oplossingen op terreinen, waar marktpartijen en overheden belangen hebben, maar waarbij geen van die partijen op eigen houtje collectieve oplossingen kan bieden.
 • VNO-NCW Co-creatie is actief in de fase van verkenning en het ontwerpen van collectieve oplossingen. VNO-NCW Co-creatie is niet actief in de marktfase. De uiteindelijk gekozen oplossing dan wel de realisatie wordt bij uitsluiting gedaan door de betrokken marktpartijen en overheden zelf.
 • De verkenning van de vraag bedient zowel maatschappelijke als economische doelen.
  • VNO-NCW Co-creatie verkent met marktpartijen en overheden voorwaarden om tot realisatie te komen en adviseert hoe je deze voorwaarden kunt invullen, gelet op wettelijke regels, financiering, andere benodigde expertise.
  • Met de verkenning opent VNO-NCW Co-creatie de deur voor private en publieke investeringen om de collectieve oplossingen te realiseren.
 • In de verkenning stimuleren we een spin off wat betreft de bedrijfsstrategie van bedrijven:
  • Bijdragen aan duurzaamheid en andere maatschappelijke doelen wordt onderdeel van de bedrijfsstrategie.
  • Doelen van bedrijven en doelen van overheden komen daarmee in elkaars verlengde te liggen.
 • VNO-NCW Co-creatie draagt bij aan toename van organisatie- en samenwerkingskracht tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden:
  • door in te zetten op ‘Parkmanagement Nieuwe Stijl’;
  • met het oog op samenwerking aan collectieve en maatschappelijke oplossingen;
  • vanuit duurzame financiering, bijvoorbeeld via een ondernemersfonds.
 • Als neutrale intermediair zijn wij in de verkenning met marktpartijen en overheden bereid met iedereen samen te werken op basis van een open marktprincipe.

Focus op realisatie en ondersteunen van privaat leiderschap
VNO-NCW Co-creatie organiseert dus samenwerking om collectieve oplossingen werkelijk mogelijk te maken. Partijen die mee doen dragen uiteindelijk ook actief bij aan realisatie van die oplossingen. VNO-NCW Co-creatie stimuleert resultaten op korte termijn én het investeren in toekomstbestendige oplossingen voor de lange termijn.
VNO-NCW Co-creatie sluit daarbij allerlei partijen aan: grote stuwende bedrijven, MKB-bedrijven, overheden en andere spelers die bij aanvang vaak helemaal los staan van gezamenlijke oplossingen en de benodigde samenwerking.

De pré-marktfase vraagt daarom een behoorlijke investering in tijd en aandacht (kosten voor het proces) voor het samenbrengen van individuele doelen, partijen en financiering tot levensvatbare en concreet realiseerbare collectieve oplossingen.

 • Een wenkend perspectief ontwikkelen voor gezamenlijke realisatie.
 • Het betrekken van competente marktpartijen en overheden die bijdragen aan realisatie van het perspectief.
 • Het stimuleren van privaat leiderschap bij bedrijven, waarbij bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en met urgentiegevoel bijdragen aan maatschappelijke doelen.
 • Het aanbrengen van focus op de realisatie en een voldoende lange adem zodat initiatieven echt van de grond komen. Niets geeft zoveel energie als resultaten!
 • Het zorgen voor continuïteit van sleutelpersonen en het beschikbaar stellen van een permanent ondersteunend team.
 • Het intensief aanwezig op sleutelmomenten in het proces van verkenning en ontwerpen op basis van duurzame relaties tussen VNO-NCW Co-creatie, marktpartijen en overheden.

Organisatievorm


VNO-NCW Co-creatie is een maatschappelijke onderneming om de samenleving beter en mooier te maken door het stimuleren van de realisatie van maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Daarbij is ervoor gekozen dit te doen via een besloten vennootschap zonder winstoogmerk.

 • Wij geven invulling aan een budget neutrale bedrijfsvoering. De winst- en verliesrekening geeft hieraan uitdrukking.
 • Uit oogpunt van transparantie wordt onze vastgestelde jaarrekening elk jaar volledig op onze website gepubliceerd.
 • Indien winst- en verliesrekening wél positief is, wordt het positieve resultaat niet uitgekeerd aan de aandeelhouders. In onze jaarstukken komt dit tot uitdrukking.
 • Het positieve resultaat zal op een aantal manieren bestemd worden:
  • Investering in verdere professionalisering van onze organisatie en diensten.
  • Bijdragen aan het mogelijk maken van nuttige initiatieven in lijn met de missie van VNO-NCW Co-creatie en waarvoor geen of onvoldoende financiering beschikbaar is.
  • Uitkering in de vorm van een donatie aan positieve en maatschappelijk nuttige initiatieven. Deze initiatieven zijn geheel onafhankelijk van VNO-NCW Co-creatie (geen belangenverstrengeling).

VNO-NCW Co-creatie hanteert Algemene Voorwaarden. U kunt deze hier downloaden: