Realiseren van een duurzame economie?

Bedrijventerreinen bieden veel potentieel voor het realiseren van een duurzame economie.

  • Voor bedrijven: Als vestigingsplaats voor economische activiteiten, het behouden en doorontwikkelen van regionaal gewortelde bedrijven, als werkomgeving voor werknemers. En als uitvalsbasis om voor klanten én de bredere samenleving waarde te bieden.
  • Voor de hele maatschappij: Bedrijventerreinen kunnen bijdragen aan een breed aantal overheidsdoelstellingen, zoals economische ontwikkeling en werkgelegenheid, mobiliteit, natuur en milieu, energie en klimaat, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt.

Realiseren kan door inzetten op concrete collectieve oplossingen, zoals:

  • Lokaal energienet als collectieve basisvoorziening: samenhangende energieoplossingen voor besparen, opwekken, delen, opslaan en balanceren van elektriciteit, gas/ waterstof en thermische energie. Dit is ook een oplossing voor netcongestie.
  • Stimuleren van zon op dak en laadpleinen voor elektrisch (vracht)vervoer, eventueel met koppeling aan innovatief centraal parkeren.
  • Winnen van ruimte door collectieve parkeergarages, het reduceren van autoverkeer, ruilverkaveling en shared services en het beter benutten van ruimte voor doorgaande groenvoorziening, lunchroutes/ wandelen en fietsen, waterberging maar ook voor economie en bedrijvigheid.
  • Arbeidsmarkt zoals duurzame inzetbaarheid, goede koppeling van onderwijs en bedrijfsleven, gezamenlijke initiatieven voor positieve branding en positionering van het bedrijventerrein.
Co-creatiesessie

Het is óók een samenwerkingsopgave. Nodig zijn een hoge organisatiegraad en doe-kracht:

  • Professioneel parkmanagement (‘nieuwe stijl’): groei in organisatie- en samenwerkingskracht. Voor het organiseren van samenwerking tussen bedrijven onderling en gebiedssamenwerking met de gemeente (en andere partners).
  • Integrale gebiedsregie in samenwerking met de gemeente en bedrijven. In gebiedsteams per bedrijventerrein.